Yapraklı İlçesine bağlı Çiçek Sofuoğlu – Şeyhosman – Yeşilyayla – Yakadere – Çakırlar  - Kıvçak – İkizören – Bugay - Subaşı – Aşağıöz – Ayva – Karacaözü - Sarıkaya-Ayseki – Zekeriya – Doğanbey – Yenice – Davutlar – Aşağıöz – Yukarıöz Köy Grup yolu  olmak üzere toplam 46450 m2 kilitli parke alım ve yapım işi işçilik dahil Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
 
 
 
 
1-İdarenin
 
a) Adı
b) Adresi
: Yapraklı İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
: Hükümet Konağı Yapraklı/Çankırı
c) Telefon ve faks numarası
: 0376 3612098  Faks: 0376 3612707
d) Elektronik posta adresi (varsa)
: yapraklikhgb@hotmail.com
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
:Yapraklı İlçesine bağlı aşağıda ismi geçen 20 köyün toplam       
46450 m2 kilitli park taşı yapım işi
b) Yapılacağı yer
:Yapraklı İlçesine bağlı Çiçek,Sofuoğlu,Şeyhosman,Yeşilyayla       Yakadere ,Çakırlar, Kıvçak,İkizören,Bugay,Subaşı,Aşağıöz ,Ayva, Karacaözü ,Sarıkaya,Ayseki,Zekeriya, Doğanbey,Yenice, Davutlar,Aşağıöz, Yukarıöz Köy Grup yolu 
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihine izleyen günden itibaren 10 (On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
d) İşin süresi
:İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.
 
3-İhalenin
 
a) İhalenin Şekli
b)Yapılacağı yer
:Açık İhale Usulü
:Hükümet Konağı Toplantı Salonu Yapraklı/Çankırı
c) Tarihi ve saati
:07/05/2018 Pazartesi günü Saat : 15:00
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
         1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (j) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve ihale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılırken borcu yoktur yazıları istenilecektir.
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
          ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- İsteklinin ihale konusu işlerde son 5 yıl içerisinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen işler ile ilgili teklif edeceği bedelin % 50 si oranında tek sözleşmeye dayalı iş deneyimini gösteren belgeler.
4.2.2.- Mühendis ve mimarlarda diplomalarını ibraz etmek koşulu ile kamu ihale kanununun 62.maddesinin “h” bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir. Bu tutar tam olarak dikkate alınır.  İmalatçı firmalardan iş deneyim belgesi istenmeyecektir. Üretim belgelerini, imalatçı olduklarına dair TSE belgesi, ticaret sicil gazetesi veya sanayi ticaret odası belgelerini eklemeleri gerekmektedir. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler karayolu işleri (altyapı + üstyapı) a)Otoyollar b)Devlet, il ve köy yolları c)Cadde ve sokak yapım işleridir.
5- İhale sadece yerli isteklilere açıktır.
6-İhale dokümanı Yapraklı İlçesi Köylerine hizmet götürme Birliği Hükümet Konağı Yapraklı adresinde görülebilir ve Birlik Başkanlığının T. C. Ziraat Bankası Yapraklı Şubesindeki 25576449-5002  nolu hesabına 500,00 ( Beş yüz TL) yatırılarak, aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- İhale dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı ihale saatine kadar Yapraklı İlçesi Köylerine hizmet götürme Birliği Hükümet Konağı Yapraklı adresine elden teslim edebilir.
8. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Teklif mektuplarının geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim gününden az olmayacaktır.
10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-Yapraklı İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
            İlanen duyurulur. 30/04/2018
 
 
 
KOMİSYON BAŞKANLIĞI
 
 
 
T. C. YAPRAKLI KAYMAKAMLIĞI: Çankırı Caddesi Hükümet Konağı Kat:2
Telefon: (376)361 20 05 Faks No: (376)361 27 07 e-Posta: kaymakamlik@yaprakli.gov.tr
 
NOT : İnternet Sayfamızı Google Chrome Tarayıcısından Açınız !!!