T.C.
YAPRAKLI KAYMAKAMLIĞI
Yapraklı İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
 
1-  İdarenin;
      Adresi: Çankırı Cad. Hükümet Konağı kat/1 Telf: 0376 361 20 98 -                                 
                   Faks: 361 27  07  Elektronik posta adresi:(varsa) yapraklikhgb@hotmail.com
2-  İhalenin Konusu Yapım İşinin
      a)  Niteliği Türü Miktarı:
       1250 ton A tipi, 1600 ton B tipi,1000 ton filler malzeme alımı
      b)   Yapılacağı yer:
      Köy yollarında yol kenarlarında İl Özel idare Teknik Personelince belirtilen aşağıda      
      belirtilen yerlere belirtilen miktarda depolanması.
     -Düzenkara-Belibedir köy yoluna 750 ton A tipi ve 1000 ton filler 
     -Çiçek Köy yoluna 140 ton B tipi
     -Karacaözü Köy yoluna 960 ton B tipi
     -Zekeriya Köy yoluna 500 ton Atipi 500 ton B tipi
 
     c-İşin Süresi:
     Yer tesliminden itibaren 45 Takvim günü
     d-İşe başlama tarihi:
     Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak iş      
     başlanacaktır.
 3- İhalenin
     a–Yapılacağı yer: Yapraklı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
     b- Tarih ve Saati:  11/06/2018 Pazartesi günü saat: 14.00
 
 4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde    
      uygulanacak kriterler: 
       a- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile        
       elektronik posta adresi
       b-Bu şartnamede belirtilen geçici teminat
       c-Mesleki ve Teknik Yeterlilik Belgesi
d-İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son beş yılda kamu ve özel sektörde gerçekleştirdiği ve idarece kusursuz kabul edilen yapım işi, deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 az olmamak kaydıyla iş deneyim belgesi.
e- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Tüzel kişi İstekli Tarafından Sunulan iş Deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütname
 
f- Birlik İhale Yönetmeliğinin 11. inci maddesinin (a),(b),(c),(ç),)(d),(e),(f),(g),ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına  ilişkin yazılı taahhütname.
g- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
ğ-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
h-İhale Dokümanını satın aldığına dair belge veya makbuz.
ı-Şekil ve içeriği bu Şartnamede belirtilen teklif mektubu
i- Ticari sicil gazetesi
j-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veya sanayi odası belge
1-gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgilisine göre Ticaret veya Sanayi odasından veya Meslek odasında kayıtlı olduğunu gösterir belge
2-Tüzel kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve ya sanayi odasından. İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
k-Yer gördü tutanağı
l- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş SSK Borcu Yoktur ( İhale tarihinden önce son 15 gün içinde alımmış)
1- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Vergi Borcu Yoktur( İhale tarihinden önce son 15 gün içinde alımmış)
2-İsteklinin iş ortağı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortağı beyannamesi.
5- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler
 
Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi , ( En son 5 yıl içerisindeki bitirilmiş 11.06.2011 gün 27961 YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ LİSTESİ 5 gurup kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin % 70’inden az  olmayacaktır.  Mühendis  veya mimarlar da  diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu İhale Kanunun 62 inci  maddesinin     ( h ) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.)
 
6- İhale Birlik Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile Yapılacaktır.
        
   7-     a-Açık İhale usulünde teklifler Yazılı Olarak yapılır. Teklif Mektubu bir zarfa konup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. Kaşesi ve Mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelere birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış Zarfın Üzerine İsteklinin adı ve soyadı veya ticari unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.      
          b-Teklif mektubunda İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğini belirtilmesi teklif edilen bedelin yazı ve rakamla birbirlerine uygun olarak açıkça yazılması, Üzerine kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, Soyadı ve ticari unvanı yazmak sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif Mektuplarının isteki tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açıkça yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde silinti, kazıntı veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
       
 8- İhaleye sadece yerli. İstekliler katılabilecektir.
 9- İhale dokümanı Yapraklı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir veya aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale doküman ını satın almaları mecburidir ihale dokümanı 500,00 TL Karşılığı verilecektir
10-İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
11- Teklifler 11/06/2018  günü saat 14.00 'e kadar Yapraklı Hizmet Birliği Başkanlığı adresine verebileceklerdir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 -Bu İhalede fiyat farkı verilmeyecektir
16-Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı İhale Kanununa tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan hükümler geçerlidir
17- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.04/06/2018 
 
         İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 
 
T. C. YAPRAKLI KAYMAKAMLIĞI: Çankırı Caddesi Hükümet Konağı Kat:2
Telefon: (376)361 20 05 Faks No: (376)361 27 07 e-Posta: kaymakamlik@yaprakli.gov.tr
 
NOT : İnternet Sayfamızı Google Chrome Tarayıcısından Açınız !!!